Sık sorulan: Elektrik Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Elektrik su faturası hangi hesapta izlenir?

Elektrik, su, telefon ve gaz dağıtım firmaları da gelir hangi dönemin geliriyse o döneme gelir kaydederler. Zaten tek düzen hesap planına göre “381. GİDER TAHAKKUKLARI Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlendiği hesaptır.” 381 nolu hesap vardır.

Elektrik faturası ne zaman gider yazılır?

1981/1436, K.1982/242 sayılı Kararı; “Geçmiş yıllara ilişkin olarak ödenen elektrik bedeli, ödendiği yıl hesaplarına gider yazılabilir ”

Elektrik su doğalgaz hangi hesapta muhasebeleştirilir?

Ynt: Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Muhasebe kaydı. 381 nolu hesap dönem atladığında kullanılsa daha iyi olur. Aynı dönemde olursa 381 yerine 320 tercih edilebilinir.

Elektrik tüketim vergisi gider yazılabilir mi?

Buna göre, bedel alınmadan teslim edilen elektrik ile ilgili faturalarda hesaplanan ve şirketiniz tarafından ödenen Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonunun ise kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Su faturası hangi hesapta izlenir?

SU FATURASI İŞLEME İşletmeye ait su faturası vergi yasalarımız gereği gider yazılabilir. Su faturasında bölüm ayrımı yoksa 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına kaydedilebilir.

You might be interested:  Elektrik Mühendisliği Nasıl Bir Meslek?

Nakliye giderleri hangi hesapta izlenir?

Malların nakliye gideri 760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir.

Su tüketim bildirimi fatura yerine geçer mi?

Dolayısıyla, söz konusu teslimler için düzenlenen “ su ihbarnamesi” olarak adlandırılan belgenin Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Hangi faturalar vergiden düşer?

İşletmeler hangi giderlerini vergiden düşebilirler?

  • Neler gider olarak gösterilebilir?
  • Yemek giderleri.
  • Araç giderleri.
  • Fiş.
  • Personele yaptığınız ödemeler.
  • Ulaşım ve taşınma.
  • Telefon, internet, su, doğalgaz.
  • Kira ve aidat.

Gecikme faizi gider yazılır mı?

Sözkonusu giderlere ait fatura bedellerinin geç ödenmeleri nedeniyle ödenen gecikme zam ve faizleri ise, hizmeti veren kuruluşların alacakları 6183 Sayılı Kanun’un kapsamına girmediğinden vergi uygulamasında gider yazılabilir.

Telefon faturası hangi hesapta izlenir?

Fişi tutturabilmek için fark kadar tutarı ise Telefon Giderleri (770 hesap) borcuna yazınız.

336 hesap nedir?

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı: Ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen borçların izlendiği hesaptır. 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

381 hesabi nasil çalişir?

381 Gider Tahakkukları Hesabı İşleyişi: Bu Hesap, giderin tahakkuk ettirilmesinde ya da uzun vadeli gider tahakkukunun kısa vadeli nitelik kazanmasında Alacaklanır. İzleyen dönemde ödeme bu hesaptan yapılır. Yapılan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplarına borç, bu hesaba alacak, yapılan ödemeler borç kaydedilir.

Telefon faturası gider yazılır mı?

İşletmeye kayıtlı olan özel araç telefonları ve cep telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesine göre ticari

You might be interested:  Hızlı Cevap: Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Nasıl?

Elektrik gecikme zammı kanunen kabul edilmeyen gider mi?

GECİKME CEZA VE ZAMLARI DA BİR GİDERDİR Elektrik, su, telefon ve doğalgaz bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle hesaplanan gecikme zamları bir sözleşmeye dayandıklarından bunların takip ve tahsili 6183 sayılı Yasaya değil ÖZEL HUKUK hükümlerine tabi olacaktır.

Kurumlar vergisi nereden alınır?

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, yani kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine, verilir. e-Beyanname uygulamasından faydalananlar beyannamelerini

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector